VOP

Všeobecné obchodné podmienky

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Tieto obchodné podmienky (ďalej len „Všeobecné obchodné podmienky“) sú vydané v súlade s ustanovením §273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v platnom znení a upravujú zmluvné vzťahy vznikajúce medzi Poskytovateľom a Klientom v rámci programu JUVEA CARE (ďalej len „Program“).

1.2 Spoločnosť JUVEA CARE s.r.o. so sídlom Kuzmányho 1193/47, 040 01 Košice – mestská časť Staré Mesto, IČO: 55 836 135, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Košice, odd. Sro, vložka 58026/V je poskytovateľom služieb programu JUVEA CARE (ďalej len ako „poskytovatelia“).

1.3 Užívateľom programu je:
a) fyzická osoba (spotrebiteľ), ktorá nejedná s poskytovateľom v rámci podnikateľskej činnosti a svojho samostatného výkonu povolania
b) právnická osoba
c) fyzická osoba, v rámci podnikateľskej činnosti a svojho samostatného výkonu povolania
(ďalej len „klient“).

1.4 Služby Program JUVEA CARE, sú také ktoré poskytovatelia v programe ponúkajú klientom. Pod službu programu zaraďujeme aj sprístupňovanie tematických audiovizuálnych diel (videí), ktoré poskytovateľ poskytuje svojim klientom, a to online alebo iným obdobným spôsobom (ďalej len „Audiovizuálne Služby“).

1.5 Služby programu JUVEA CARE nie sú zdravotnými službami (zdravotnou starostlivosťou) v zmysle zákona o zdravotnej starostlivosti, ani špecializovanými zdravotnými službami v zmysle zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. Služby poskytujúce poskytovateľom spočívajú najmä v poradenstve výživy, zdravej kondícií a zdravého životného štýlu

1.6 Odchylné dojednania v Zmluve majú pred znením Obchodných podmienok prednosť.

1.7 Obchodné podmienky sa použijú primerane aj na predaj tovaru poskytovateľom.

2. ZMLUVNÝ VZŤAH

2.1 Momentom prijatia a podpisu objednávky služby programu JUVEA CARE, prostredníctvom objednávkového formulára (ďalej len „Objednávka“) vzniká medzi klientom a poskytovateľom služby zmluvný vzťah. Poskytovateľ služby programu JUVEA CARE je povinný vydať klientovi objednávku potvrdenú priamo poskytovateľom.

2.2 Na základe zmluvného vzťahu je poskytovateľ povinný poskytovať klientovi objednané služby programu JUVEA CARE a Klient je povinný uhradiť ich cenu.

2.3 Klient má právo na to, aby mu poskytovateľ služby vysvetlil účel a rozsah poskytovania služieb programu JUVEA CARE. V prípade ak má klient pochybnosti, nie je povinný objednávku podpísať.

2.4 Pracovník poskytovateľa má právo požadovať od klienta identifikačný doklad z dôvodu potreby overenia jeho totožnosti.

2.5 Poskytovateľ má právo vytvorenú objednávku odmietnuť a neuzatvoriť s klientom zmluvný vzťah ak:
a) klient odmietol splniť povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o poskytovaní služieb
b) klient nerozumie, čo je predmetom za akých podmienok mu majú služby programu JUVEA CARE poskytované
c) ak má poskytovateľ vážnu pochybnosť o tom, že má klient záujem o čerpanie služieb programu JUVEA CARE

2.6 Poskytovateľ je oprávnený požadovať od zákonného zástupcu neplnoletého klienta písomný súhlas s poskytovaním služieb programu JUVEA CARE.

2.7 Ak zdravotný stav klienta vyžaduje osobitný výživový režim, je klient pred uzavretím zmluvného vzťahu s poskytovateľom povinný poradiť sa so svojím lekárom o službách programu JUVEA CARE.

2.8 Službami nie sú úkony, ktoré poskytujú tretie subjekty, aj napriek tomu ak je výkon týchto úkonov, podmienkou pre riadne čerpanie služieb programu JUVEA CARE.

2.9 Úkony poskytované tretími subjektami sú také, ktoré spočívajú najmä v:
a) zdravotnej diagnostike
b) odbere biologického materiálu a ich zdravotnom vyhodnotení,
c) a ďalších zdravotných úkonoch v zmysle Zákona o zdravotnej starostlivosti (ďalej len „Zdravotné služby“).
(ďalej len podmieňujúce úkony)

2.10 Poskytovateľ je povinný zabezpečiť, aby podmieňujúce úkony boli poskytnuté v rámci podmienok stanovených týmito Obchodnými podmienkami.

2.11 Ak nie je dohodnuté inak, poskytovateľ môže zabezpečiť poskytovanie podmieňujúcich úkonov a úkonov zdravotnej služby prostredníctvom tretieho subjektu. V takom prípade poskytovateľ programu JUVEA CARE vystupuje ako sprostredkovateľ, ktorý za klienta uhradí náklady za vykonané podmieňujúce úkony.

2.12 V prípade potreby zabezpečenia úkonov zdravotnej služby, tie musia byť poskytnuté odborníkom v zmysle Zákona o zdravotnej starostlivosti.

2.13 V prípade ak si klient zabezpečí podmieňujúce úkony sám, klient nebude mať nárok na zľavu z ceny služieb programu JUVEA CARE, ak nebude výslovne dohodnuté inak.

2.14 V prípade ak dôjde v rámci Programu k zmene poskytovateľa, ktorý prevádzkuje poradňu JUVEA CARE, prostredníctvom ktorej klient čerpá Služby, Klient vyjadruje súhlas, aby jeho zmluvný vzťah bol prevedený na nového poskytovateľa, ktorý bude prevádzkovať predmetnú poradňu. Prevod zmluvného vzťahu nadobúda účinnosť dňom oznámenia klientovi.

3. PRIEBEH POSKYTOVANIA SLUŽIEB

3.1. Poskytovateľ je povinný Klientovi poskytovať Služby odborne a starostlivo

3.2. Klient je povinný:
a) pravdivo odpovedať na otázky poskytovateľa.
b) riadiť sa odporúčaniami poskytovateľa
c) V prípade špecifických pravidiel služieb programu JUVEA CARE, tie dodržiavať.

3.3 V prípade neposkytovania požadovanej súčinnosti Klientom, nebudú dosiahnuté očakávané výsledky poskytnutej Služby.

3.4 Poskytovateľ nemôže zaručiť dosiahnutie očakávaného výsledku klienta, nakoľko jeho dosiahnutie je ovplyvnené viacerými vplyvmi, ktoré nie sú úplne pod kontrolou poskytovateľa. V prípade ak si klient bude plniť svoje povinnosti podľa čl. 3.2, pravdepodobnosť dosiahnutia očakávaného výsledku je zvýšená.

3.5 Klient si môže zriadiť online užívateľský účet v elektronickom rozhraní JUVEA CARE a aby za tým účelom po celú dobu čerpania Služieb disponoval platnou adresou elektronickej pošty. K užívateľskému účtu sa bude Klient prihlasovať pomocou užívateľského mena a hesla. Prístupové údaje je Klient povinný udržiavať v tajnosti; Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za ich prípadné zneužitie na užívateľskej strane.

3.6 Audiovizuálne diela, ktoré sú predmetom Audiovizuálnych Služieb, má Klient právo využívať na svoju osobnú potrebu v súlade s účelom, na ktorý sú určené (napr. ako inštruktáž pre cvičebné a tréningové aktivity), a spôsobom, ktorým sú mu sprístupňované (napr. formou online streamu). Je zakázané audiovizuálne diela kopírovať, ukladať, rozširovať, sprístupňovať tretím osobám alebo akokoľvek komerčne využívať.

3.7. Ak bolo poskytovanie Služieb dojednané na určitý počet mesiacov, počíta sa dĺžka poskytovania Služieb od dátumu uzavretia Zmluvy a končí uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom uzavretia Zmluvy. Ak nie je v kalendárnom mesiaci taký dátum, platí, že posledným dňom poskytovania Služieb je posledný deň kalendárneho mesiaca.

3.8. Ak klient pri čerpaní služieb programu JUVEA CARE nebude súčinný a bude porušovať svoje povinnosti, je poskytovateľ oprávnený prerušiť poskytovanie služieb alebo odstúpiť od uzavretej Zmluvy. Odstúpenie od zmluvy je poskytovateľ povinný urobiť písomne, v ktorom uvedie dôvody odstúpenia. Odstúpenie od zmluvy musí byť klientovi doručené prostredníctvom e-mailu. Poskytovateľ je povinný pri doručovaní písomného odstúpenia od zmluvy prostredníctvom e-mailu žiadať od klienta potvrdenie o doručení odstúpenia od zmluvy. V prípade ak klient v lehote 14 dní nepotvrdí prijatie odstúpenia od zmluvy, je poskytovateľ povinný doručiť písomné odstúpenie od zmluvy listinne prostredníctvom poštovej prepravy.

3.9. Klient je oprávnený odstúpiť od zmluvy len v zákonom ustanovených prípadoch.

3.10. Klient môže okrem prípadov uvedených v čl. 3.9, odstúpiť od zmluvy poskytovania audiovizuálnych služieb v 14 dňovej skúšobnej dobe, ktorá začína plynúť odo dňa doručenia prístupových údajov.

3.11. Klient musí urobiť odstúpenie od zmluvy podľa čl. 3.9. a 3.10. písomne, ktoré musí byť poskytovateľovi doručené.

4. CENA SLUŽIEB

4.1. Za poskytovanie Služieb je Klient povinný uhradiť Poskytovateľovi cenu stanovenú v Objednávke.

4.2. Klient je povinný pri uzavretí Zmluvy zaplatiť poskytovateľovi cenu objednaných služieb programu JUVEA CARE v celom rozsahu:
a) v hotovosti,
b) platobnou kartou,
c) bezhotovostným prevodom na bankový účet Poskytovateľa,
d) v splátkach, na základe písomne uzavretej Dohody o splátkach.

4.3 V prípade uzavretej Dohody o splátkach, je klient povinný hradiť splátky v dohodnutých termínoch. Neuhradením ktorejkoľvek zo splátok riadne a včas sa stáva celá cena Služieb splatná naraz. Umožnenie splátok závisí od výlučného uváženia, na ktoré nie je právny nárok.

4.4 Ak klient neuhradí cenu za objednané služby riadne a včas, môže poskytovateľ:
a) prerušiť poskytovania služieb programu JUVEA CARE a to až do momentu uhradenia ceny
b) odstúpiť od zmluvy

4.5. V cene služieb nie sú zahrnuté:
a) služby, ktoré neposkytuje poskytovateľ ktoré nie sú Podmieňujúcimi úkonmi
b) tovar, ktorý poskytovateľ distribuuje,

4.6 Poskytovateľ môže Klientovi odporučiť zakúpenie určitého tovaru v súvislosti s poskytovaním Služieb alebo využitie určitých partnerských služieb, ide však iba o odporúčanie, ktoré nie je podmienkou riadneho čerpania Služieb.

4.7 V prípade predčasného ukončeniu zmluvy má Poskytovateľ nárok na zaplatenie administratívneho poplatku vo výške 150,-EUR . Klient je povinný tento administratívny poplatok zaplatiť. Ak je Poskytovateľ povinný vrátiť Klientovi uhradené ceny nevyčerpaných Služieb, Klient súhlasí, aby Poskytovateľ započítal administratívny poplatok voči uhradenej cene nevyčerpaných Služieb, ktorá má byť Klientovi vrátená.

V prípade odstúpenia od zmluvy jednej zo strán alebo v prípade iného predčasného ukončenia zmluvy, má Klient nárok na vrátenie nevyčerpanej časti uhradenej ceny. Nevyčerpaná časť uhradenej ceny sa vypočíta ku dňu ukončenia zmluvného vzťahu nasledovným spôsobom:

a) Poskytovateľ spočíta všetky vykonané úkony ktoré súvisia s poskytovaním služieb programu JUVEA CARE jednotlivo (ktorých hodnota je určená podľa jednotkového cenníka), ku ktorým pripočíta administratívny poplatok, čo sa následne odpočíta od zaplatenej ceny za služby programu JUVEA CARE. Výsledok uvedeného výpočtu bude vrátený klientovi.
b) Ak sú Služby poskytované so zľavou a dochádza k ukončeniu zmluvného vzťahu pre platné odstúpenie zo strany Klienta (najmä v dôsledku chýb poskytovaných Služieb), zohľadní sa zľava alikvotne v cene, na ktorú má Poskytovateľ nárok.

4.8. Ak klient odstúpi od poskytovania audiovizuálnych služieb programu JUVEA CARE podľa čl. 3.10, zaniká poskytovateľovi nárok na cenu za poskytovanie audiovizuálnych služieb programu JUVEA CARE. Klient má nárok na vrátenie celej sumy, ktorú za poskytovanie týchto služieb uhradil (ustanovenie čl. 4.7 sa neuplatní).

4.9. Jednotlivé predvolené služby definované výkonom, výsledkom, alebo začatím príslušného obdobia poskytovania sa od momentu ich začatia považujú za vyčerpané.

4.10. Ak dôjde k predčasnému ukončeniu poskytovania Služieb v súlade s dohodou strán, zákonom alebo týmito Obchodnými podmienkami, Klient udeľuje Poskytovateľovi súhlas na vystavenie opravného daňového dokladu podľa § 25a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, v znení neskorších predpisov, ak je vystavenie opravného daňového dokladu nevyhnutné za účelom riadneho vysporiadania predčasného ukončenia poskytovania Služieb.

4.11. Ak dôjde k ukončeniu zmluvy Dohodou, Klient súhlasí, aby mu cena nevyčerpaných služieb znížená o administratívny poplatok, bola vrátená okrem peňazí aj formou voucheru (darčkového poukazu) poskytovateľa na čerpanie akýchkoľvek služieb programu JUVEA CARE. Voľba spôsobov kompenzácie patrí poskytovateľovi, s čím Klient výslovne súhlasí.

4.12. Klient podpisom Objednávky, vyhlasuje, že sa oboznámil s Cenníkom služieb Poskytovateľa, a že s ním súhlasí.

5. REKLAMÁCIA

5.1. Klient je oprávnený uplatňovať svoje práva z vadného plnenia poskytovania služieb programu JUVEA CARE (ďalej len „Reklamácia“). Klient si môže uplatniť svoje práva osobne prevádzke JUVEA CARE počas prevádzkovej doby, písomne prostredníctvom e-mailu alebo listinne.

5.2. Reklamácie sa môžu týkať:
a) Obsahu služieb,
b) spôsobu ich poskytovania
c) postupu konkrétneho pracovníka poskytovateľa

5.3. Žiadosť o zmenu osoby pracovníka, nie je možné považovať za reklamáciu.

5.4. Klientovi bude po uplatnení reklamácie vydané potvrdenie, ktorého obsahom bude:
a) Dátum reklamácie
b) Obsah reklamácie
c) Spôsob vybavenia reklamácie
d) Kontaktné údaje klienta

5.5. Poskytovateľ alebo ním poverený pracovník rozhodne o Reklamácii v zákonom stanovenej lehote. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu Služby potrebná na odborné posúdenie vady. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia Reklamácie.

5.6. Klient má právo v ojedinelých prípadoch s ohľadom na okolnosti, dohodnúť si s poskytovateľom na vybavenie reklamácie lehotu dlhšiu ako 30 dní.

5.7. V prípade márneho uplynutia lehoty pôjde o podstatné porušenie zmluvného vzťahu ohľadom poskytovania služieb programu JUVEA CARE zo strany poskytovateľa.

5.8. Poskytovateľ je povinný Klientovi vydať potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia Reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní nápravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia Reklamácie.

5.9. V prípade ak Poskytovateľ vyhodnotí Reklamáciu ako oprávnenú, vykoná na svoje náklady úkony, ktorými odstráni chybný stav a poskytne Klientovi náhradu. Náhradou sa rozumie najmä nové poskytnutie pôvodne vadných Služieb alebo zľava z poskytovaných Služieb.

5.10. V prípade ak Poskytovateľ vyhodnotí Reklamáciu ako neoprávnenú, bez odkladu o tom informuje Klienta s príslušným odôvodnením. Ak Klient nesúhlasí s vybavením Reklamácie, je oprávnený požiadať JUVEA CARE s.r.o. o preskúmaní Reklamácia elektronickou poštou na adrese info@juvea.sk JUVEA CARE s.r.o. si v takom prípade vyžiada od Poskytovateľa reklamačný protokol a ďalšie doklady o Reklamácii, preverí správnosť vybavenia Reklamácie a v prípade, že ju uzná úplne alebo sčasti ako oprávnenú, vyzve Poskytovateľa, aby zjednal nápravu, a podá Klientovi o tom správu; v opačnom prípade JUVEA CARE s.r.o. Klienta upovedomí, že Reklamáciu ani po preskúmaní neuznáva, a pripojí príslušné odôvodnenie. Preskúmanie Reklamácie zaistí JUVEA CARE s.r.o. v lehote 30 (tridsať) dní odo dňa, keď mu bude doručená žiadosť Klienta. Preskúmané konanie podľa tohto čl. 5.5 predstavuje fakultatívny postup, ktorý Klient môže, ale nemusí využiť; ak ho Klient nevyužije, nemá to žiadny vplyv na práva Klienta dané týmito Obchodnými podmienkami alebo zákonom.

6. ROZSAH PRÁV Z VADNÉHO PLNENIA

6.1. V prípade ak Klient vystupuje voči Poskytovateľovi ako spotrebiteľ, platia pre rozsah jeho práv z prípadného vadného plnenia Poskytovateľa ustanovenia čl. 6.2–6.11 (a to nad práva, ktoré Klientovi dáva čl. 5) a ďalej ustanovenia čl. 8 o mimosúdnom riešení spotrebiteľských sporov. Ak nevystupuje Klient voči Poskytovateľovi ako spotrebiteľ, platia pre rozsah jeho práv z prípadného vadného plnenia Poskytovateľa ustanovenia čl. 5 a ďalej príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.

6.2. Poskytovateľ zodpovedá, že Služby nemajú pri ich poskytovaní vady. Poskytovateľ zodpovedá najmä za to, že:
a) Služby zodpovedajú dohodnutému popisu a dohodnutým vlastnostiam,
b) Služby sa hodia na účel, ktorý na ich použitie poskytovateľ uvádza
c) Služby zodpovedajú kvalitou predlohe ak bola akosť alebo vykonanie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,
d) Služby vyhovujú požiadavkám právnych predpisov.

6.3. V prípade prejavenia vady v priebehu šiestich mesiacov od čerpania Služieb, považuje sa služba programu JUVEA CARE za vadnú už pri jej čerpaní.

6.4. Spotrebiteľ je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne u poskytnutých Služieb v dobe dvadsiatich štyroch mesiacov od čerpania Služieb. Práva z vadného plnenia však nemožno Spotrebiteľovi priznať, ak neoznámia vady Poskytovateľovi bez zbytočného odkladu potom, keď ich zistil alebo pri náležitej pozornosti mal zistiť, najneskôr však do dvoch rokov od čerpania Služieb.

6.5. Ak poskytnuté služby programu JUVEA CARE nemajú vlastnosti stanovené v čl. 6.2, môže klient požadovať nové poskytnutie služieb alebo ich súčasť bez vád, pokiaľ to nie je vzhľadom na povahu vady neprimerané.

6.6. Klient má právo na primeranú zľavu v prípade, že mu poskytovateľ nemôže znovu poskytnúť služby programu JUVEA CARE alebo ich súčasť bez vád alebo zaistiť inú nápravu. Klient má nárok na primeranú zľavu aj v prípade ak poskytovateľ neodstráni vadu v primeranom čase by odstránenie vady pôsobilo klientovi značné ťažkosti.

6.7. Ak odstránenie vady alebo poskytnutie primeranej zľavy podľa čl. 6.5 a čl. 6.6 nie je možné má klient právo odstúpiť od dojednania o poskytovaní Služieb.

6.8. Právo na nové poskytnutie Služieb alebo ich súčastí má Spotrebiteľ aj v prípade odstrániteľnej vady, pokiaľ nemôže Služby riadne využiť pre opakovaný výskyt vady po náprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má Spotrebiteľ taktiež právo odstúpiť od uzavretej Zmluvy.

6.9. Práva z chybného plnenia Spotrebiteľovi nepatria, pokiaľ pred čerpaním Služieb vedel alebo mohol vedieť, že Služby majú vadu, alebo ak vadu spôsobil sám.

6.10. Ak to pripúšťa povaha kúpy, klient má právo, aby bol tovar pred ním prekontrolovaný alebo aby boli predvedené jeho funkcie. Tovar určený na konzumáciu má vyznačenú dobu najkratšej trvanlivosti, poprípade, pri tovare podliehajúcom rýchlej skaze, doba, počas ktorej je možné tovar použiť.

6.11. Ak je na predávanom tovare, na jeho obale, v návode pripojenom k tovaru alebo v reklame v súlade s právnymi predpismi uvedená doba, počas ktorej je možné tovar použiť, platí, že sa jedná o záruku za akosť v udanej dĺžke.

6.12. Poskytovateľ je povinný upozorniť klienta na vady tovaru, ak to nie je zrejmé už z povahy predaja.

6.13. Ak má tovar vadu, z ktorej je poskytovateľ zaviazaný, a ak sa jedná o tovar predávaný za nižšiu cenu alebo o tovar použitý, má klient právo na primeranú zľavu, nie však na výmenu tovaru.

7. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

7.1. Klient podpisom objednávky Služieb poskytovaných Poskytovateľom vyhlasuje, že súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov spôsobom a v rozsahu uvedenom v zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení a tento súhlas dáva na dobu neurčitú. Súhlas možno odvolať oznámením, zaslaným listom, alebo elektronickou formou na adresu sídla Poskytovateľa alebo na e-mailovú adresu info@juvea.sk

7.2. Poskytovateľ sa zaväzuje spracovávať osobné údaje v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. a spôsobom, ktorý je v súlade s dobrými mravmi, a to len na vymedzený alebo ustanovený účel.

7.3. Účelom spracovania osobných údajov Klienta je vedenie evidencie za účelom poskytnutia a skvalitnenia služieb, ktoré Poskytovateľ poskytuje Klientovi.

7.4. Pravidlá spracovávania Vašich osobných údajov Poskytovateľom sú stanovené v zásadách spracovávania a ochrany osobných údajov JUVEA CARE, ktoré sú zverejnené na oficiálnych internetových stránkach juvea.sk.

8. MIMOSÚDNE RIEŠENIA SPOROV

8.1. V prípade ak je Klient spotrebiteľom (čl. 6.1), má nárok využiť postup mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov v súlade s § 3 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a zákonom č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Spotrebiteľskými spormi sa rozumejú spory medzi Klientom - spotrebiteľom a Poskytovateľom v súvislosti s poskytovaním Služieb.

8.2. Pre mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov podľa týchto Obchodných podmienok je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia.

9. SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

9.1. Tieto Obchodné podmienky sa vzťahujú len na poskytovanie Služieb v Slovenskej republike.

9.2. Práva a povinnosti vyplývajúce z týchto Obchodných podmienok sú súčasťou zmluvného vzťahu medzi Klientom a Poskytovateľom.

9.3. Ak by niektoré ustanovenia týchto Obchodných podmienok mali byť neplatnými už v čase vzniku zmluvného vzťahu medzi Poskytovateľom a Klientom alebo ak sa stanú neplatnými neskôr, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení Obchodných podmienok. Namiesto neplatných ustanovení sa použijú ustanovenia Občianskeho zákonníka a ostatných právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky, ktoré sú svojim obsahom a účelom najbližšie obsahu a účelu Obchodných podmienok a/alebo Dohody.

9.4. Písomnou dohodou medzi Poskytovateľom a Klientom môže byť použitie jednotlivých ustanovení týchto Obchodných podmienok vylúčené alebo pozmenené.

9.5. Právne vzťahy medzi Poskytovateľom a Klientom, na ktoré sa vzťahujú tieto Obchodné podmienky a ktoré nie sú upravené týmito Obchodnými podmienkami, sa spravujú príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, ako aj ustanoveniami iných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike.

9.6. Poskytovateľ je oprávnený jednostranne zmeniť tieto Obchodné podmienky z dôvodu zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov, upravujúcich vzťahy medzi Poskytovateľom a Klientom, alebo na základe rozhodnutia Poskytovateľa.

9.7. Zmena Obchodných podmienok je účinná dňom uvedeným v zmenených Obchodných podmienok. Zmluvný vzťah medzi klientom a poskytovateľom sa riadi Obchodnými podmienkami platnými v čase podpisu Objednávky.

9.8. Tieto Obchodné podmienky platia po celú dobu platnosti a účinnosti právneho vzťahu medzi Poskytovateľom a Klientom založeného Dohodou a týmito VOP a aj po jeho skončení, a to až do úplného vyrovnania všetkých nárokov, ktoré z neho vyplývajú.

9.9. Oficiálnou internetovou stránkou Programu JUVEA CARE je www.juvea.sk

9.10. Tieto Obchodné podmienky sú účinné a záväzné odo dňa ich zverejnenia na Internetovej stránke Poskytovateľa, ak nie je v Obchodných podmienkach uvedený neskorší dátum. Tieto Obchodné podmienky sú k dispozícii k nahliadnutiu aj v tlačenej podobe v mieste prevádzky JUVEA CARE s.r.o..

V Košiciach dňa 1.2. 2024