Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

1. Úvod

Vážime si Vaše súkromie. Toto je informácia o spôsobe, účele a cieli spracovania informácii o klientoch. Tieto Zásady ochrany osobných údajov sú vydané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

Subjekt, ktorý spracováva osobné údaje dotknutej osoby je spoločnosť:

JUVEA CARE s.r.o.
Kuzmányho 1193/47, 040 01 Košice – mestská časť Staré Mesto,
zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Košice, odd. Sro, vložka 58026/V
IČO: 55 836 135,
Email: info@juvea.sk
Zastúpená: Ing. Lórant Szabó, MUDr. Marin Rusenov
(ďalej len „správca“)

Cieľom týchto zásad je poskytnúť informácie o tom, aké osobné údaje (ďalej tiež „údaje“), ktoré správca spracováva pri návštevách internetových stránok prevádzkovaných správcom a kontaktoch s potenciálnymi klientmi.

V Zásadách je uvedené, na aké účely a ako dlho správca tieto osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi spracováva, komu a z akého dôvodu ich môže odovzdať, ako aj informácie o tom, aké práva fyzickým osobám v súvislosti so spracovaním ich osobných údajov patria.

Tieto Zásady sa týkajú spracovania osobných údajov klientov, užívateľov služieb, záujemcov o služby, ktoré poskytuje správca a návštevníkov internetových stránok prevádzkovaných správcom, a to vždy v rozsahu ochrany osobných údajov podľa GDPR zodpovedajúcom ich postaveniu voči správcovi.

Nižšie nájdete prehľad hlavných princípov ochrany osobných údajov a ďalších spracovávaných údajov. Ďalšie informácie nájdete na našich internetových stránkach www.juvea.sk, v sekcii týkajúcej sa ochrany osobných údajov.

2. Kategórie spracovávaných údajov

Osobným údajom je akákoľvek informácia týkajúca sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby, ku ktorej sa osobné údaje vzťahujú. Táto sa považuje za určenú alebo určiteľnú, ak možno fyzickú osobu priamo alebo nepriamo identifikovať najmä na základe čísla, kódu alebo jedného, viacerých prvkov, špecifických pre jej fyzickú, fyziologickú, psychickú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu. Nakladanie s takýmito údajmi môže byť vzhľadom na právo na súkromie obmedzované, pričom ochrana osobných údajov je upravená GDPR.

Správca spracováva osobné údaje v rozsahu:

a) Meno a priezvisko, e-mailovú adresu, poštovú adresu, fakturačnú adresu, telefónne číslo, bankové spojenie
b) Údaj o pohlaví, dátum narodenia, krajinu a uprednostňovaný jazyk.
c) Údaje vzniknuté na základe trvania zmluvy a to klientom nakúpené produkty, objem poskytnutých služieb

Správca vedie klientsku kartu z dôvodu zosobnenia výživových postupov, jedálneho plánu a odporúčaní správcu a to za účelom dosiahnutia najlepších výsledkov.

Ďalšie údaje spracované na základe súhlasu klienta, ktoré správca získa používaním jeho služieb:
a) IP adresa
b) súbory cookies (v prípade online služieb)
c) Záznamy o správaní na internetových stránkach spravovaných správcom získané z cookies v prípade povolenia cookies vo webovom prehliadači. Záznamy sú spracované pre vylepšenie prevádzky internetových stránok prevádzkovaných správcom a internetovú reklamu
d) prípadne iný online identifikátor

3. Dôvody spracovania osobných údajov

a) Plnenie zákonných daňových povinností (plnenie zákonných povinností) podľa článku 6 GDPR.
b) Marketingové účely (súhlasy zákazníkov)

4. Povinnosť poskytovania osobných údajov

a)Klient poskytuje správcovi jeho osobné údaje dobrovoľne (pre niektoré služby je však pre sprístupnenie služby odovzdania niektorých osobných údajov vyžadované. V prípade ich neposkytnutia nebude klientovi umožnené túto službu využívať.

Spracovanie osobných údajov klienta je často iba v anonymizovanej podobe bez toho, aby bol správca schopný klienta identifikovať ako konkrétneho užívateľa. Poskytovanie údajov umožňuje správcovi poskytovať jeho produkty a tieto neustále zlepšovať a vyvíjať nové. V prípade neudelenia súhlasu, prípadne jeho dodatočného odvolania, môže nastať, že niektoré produkty správcu nebude možné klientovi poskytovať v plnom rozsahu. Nie je klientovou povinnosťou využívať bezplatné služby správcu.

b)Klient je povinný poskytnúť osobné údaje nutných pre plnenie zmluvy, plnenie zákonných povinností správcu a ochranu oprávnených záujmov správcu. Správca bez poskytnutia osobných údajov na tieto účely nebude môcť zabezpečiť plnenie jeho povinností voči klientovi. Na spracovanie osobných údajov na tieto účely nie je potrebné udelenie súhlasu. V uvedenom prípade sa využíva právny titul plynutia zo zmluvy na spracovanie osobných údajov.

Osobné údaje pre tieto činnosti sú spracované v rozsahu potrebnom pre naplnenie týchto činností a po dobu potrebnú na ich dosiahnutie alebo po dobu priamo stanovenú právnymi predpismi.

5. Spracovanie osobných údajov na marketingové účely

U subjektov, ktoré udelili súhlas s marketingovým oslovením prostredníctvom elektronického kontaktu, spracováva správca s ich súhlasom po dobu uvedenú v súhlase údaje, ktoré jej subjekt dá k dispozícii na účely marketingového oslovenia a zasielaním informácií o produktoch, novinkách a akčných ponukách správcu.

Pokiaľ je tento súhlas udelený prostredníctvom internetových stránok prevádzkovaných správcom, sú spoločne s týmito kontaktmi spracované aj údaje z cookies správcu, ktoré sú umiestnené na internetových stránkach, na ktorých bol tento súhlas udelený, a to len v prípade, že má subjekt cookies vo webovom prehliadači povolené. Odhlásenie z prijímania zasielania informácií o novinkách a akčných ponukách je možné vykonať v nastavení služby, pre ktorú sa užívateľ na odber takýchto oznámení zaregistroval, poprípade emailom: info@juvea.sk

6. Spracovávanie cookies z internetových stránok prevádzkovaných správcom

V prípade, že má subjekt vo svojom webovom prehliadači povolené cookies, spracovávame o ňom záznamy správania z cookies umiestnených na internetových stránkach prevádzkovaných správcom, a to na účely zabezpečenia lepšej prevádzky internetových stránok správcu, vykonávania analýz a meraní s cieľom zistiť, ako sú naše služby používané a na účely internetovej reklamy správcu.

7. Informácie o cookies

Cookies sú malé dátové súbory, vďaka ktorým si navštívené webové stránky pamätajú úkony a nastavenia jednotlivých používateľov, ktoré na nich vykonali, takže sa tieto údaje nemusia zadávať opakovane. Súbory cookies sa ukladajú do jednotlivých počítačov pomocou webového prehliadača. Cookies nepredstavujú nebezpečenstvo, neslúžia na získavanie akýchkoľvek citlivých osobných údajov, majú však význam pre ochranu súkromia. Cookies nepoužívame na zistenie totožnosti užívateľov webových stránok ani na zneužitie prihlasovacích údajov.

Súbory cookies umožňujú správcovi napríklad užívateľa rozpoznať ako existujúceho užívateľa (napr. pri prihlasovaní do jeho emailového účtu, pri autorizácii platby atď.) alebo prispôsobiť webové stránky užívateľským preferenciám. Súbory cookie tiež používame na zobrazovanie tzv. behaviorálne cielenej on-line inzercie na webových stránkach správcu aj mimo nich, t. j. na zobrazovanie iba takej reklamy, ktorá je relevantná pre daného konkrétneho užívateľa bez toho, aby bol obťažovaný reklamou, ktorá ho nezaujíma.

Ďalšiu skupinu predstavujú cookies tretích strán (napr. Google Analytics na analýzu návštevnosti danej konkrétnej webovej stránky či určité služby či cookies prevádzkovateľov reklamných systémov, ktoré sú na našich stránkach prevádzkované).

Klient ako používateľ má možnosť používanie cookies odmietnuť. Je však možné, že v niektorých prípadoch nebude možné bez používania cookies zobraziť správcov určitý produkt. Pokiaľ bude mať prehliadač klienta použitie cookies povolené, bude správca vychádzať z toho, že klient súhlasí s využívaním štandardných cookies zo strany internetových stránok správcu. Pokiaľ klient nechce tieto cookies ukladať je možné ich používanie zablokovať.

8. Prístup tretích osôb k osobným údajom

Správca pri plnení svojich záväzkov a povinností zo zmlúv využíva odborné a špecializované služby iných subjektov. Pokiaľ títo dodávatelia spracovávajú osobné údaje odovzdané od správcu, majú postavenie spracovateľov osobných údajov a spracovávajú osobné údaje iba v rámci pokynov od správcu a nesmú ich využiť inak.

Správca si obozretne vyberá svojich partnerov, ktorým osobné údaje zveruje a ktorí sú schopní zaistiť také technické a organizačné zabezpečenie poskytnutých dát, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom alebo k ich inému zneužitiu. Ochrana dát je prioritou správcu. Všetci jeho partneri sú viazaní povinnosťou mlčanlivosti a nesmú využiť poskytnuté údaje na žiadne iné účely, než na ktoré boli osobné údaje sprístupnené.

Tretími stranami, ktoré môžu mať prístup k osobným údajom tak sú:

a) Osoby, ktorým sú poskytované údaje za účelom analýzy návštevnosti internetovej stránky správcu;
b) Osoby, ktoré pre správcu zaisťujú technickú prevádzku určitej služby či prevádzkovatelia technológií, ktoré pre správca pre jeho služby využíva;
c) Inkasné agentúry na účely vymáhania alebo inkasa pohľadávok správcu;
d) Prevádzkovatelia reklamných systémov v súvislosti s cielenou reklamou;

Za určitých, presne definovaných podmienok je správca následne povinní niektoré osobné údaje odovzdať na základe platných právnych predpisov napr. Polícii SR, popr. iným orgánom činným v trestnom konaní vrátane špecializovaných útvarov (ÚOOZ, Colná správa atď.) a ďalším orgánom verejnej správy.

9. Doba spracovania osobných údajov

Osobné údaje budú spracovávané po celú dobu využívania služieb správcu, teda počas trvania zmluvného vzťahu medzi klientom a správcom a následne na základe jeho udeleného súhlasu po dobu ďalších 24 mesiacov, ak nebude tento súhlas so spracovaním osobných údajov zo strany klienta odvolaný.

Správca však upozorňuje, že tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na riadne poskytnutie klientom objednaných služieb, resp. pre splnenie všetkých povinností, správcu či už tieto povinnosti vyplývajú zo zmluvy alebo zo všeobecne záväzných právnych predpisov musia byť spracovávané bez ohľadu na udelený súhlas po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi alebo v súlade s nimi aj po prípadnom odvolaní súhlasu.

10. Spracovávanie údajov bez Vášho súhlasu

Osobné údaje môže správca spracovávať aj bez udelenia súhlasu iba za účelom:

a) Poskytnutia služby (splnenie zmluvy uzavretej medzi Vami a správcom);
b)Splnenia právnych povinností, ktoré pre správcu vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov;
c)Spracovania, ktoré je nevyhnutné pre účely správcových oprávnených záujmov (napr. k priamemu marketingu, zaisteniu bezpečnosti našich webov).

Možnosť a zákonnosť takéhoto spracovania vyplýva priamo z platných právnych predpisov a súhlas na toto spracovanie nie je potrebný.

11. Zabezpečenie osobných údajov

Všetky osobné údaje, ktoré sú správcovi posytnuté, sú zabezpečené štandardnými postupmi a technológiami. Nie je však objektívne možné úplne zaručiť bezpečnosť osobných údajov. Preto nie je ani možné 100 % zaistiť, že k poskytnutým osobným údajom nemôže tretia osoba získať prístup, nemôžu byť skopírované, zverejnené, pozmenené alebo zničené prelomením našich bezpečnostných opatrení

V tejto súvislosti však správca ubezpečuje, že pravidelne kontroluje, či systém neobsahuje slabé miesta a nebol vystavený útoku a používame také bezpečnostné opatrenia, aby, pokiaľ možno, nedošlo k neoprávnenému prístupu k osobným údajom, a ktoré s ohľadom na aktuálny stav technológií poskytujú dostatočné zabezpečenie. Prijaté bezpečnostné opatrenia sú potom pravidelne aktualizované.

Za účelom lepšieho zabezpečenia osobných údajov je prístup k týmto údajom chránený heslom a citlivé údaje sú pri prenose medzi prehliadačom klienta a internetovou stránkou správcu šifrované.

Bez pomoci klienta a zodpovedného správania však nie je správca plne zaistiť bezpečnosť osobných údajov. Je dôležité pomôcť správcovi zaistiť bezpečnosť údajov spôsobom, že bude klient uchovávať svoje jedinečné heslá a prístupové údaje v tajnosti a budete dodržiavať základné bezpečnostné zásady. Je dôležité pamätať, že e-maily nemusia byť šifrované. Z uvedeného dôvodu je odporúčané nepoužívať tieto formy komunikácie pri poskytovaní dôverných informácií.

12. Odvolanie súhlasu na spracovanie osobných údajov

Dobrovoľne udelený súhlas so spracovaním osobných údajov môže byť kedykoľvek bezplatne odvolaný prostredníctvom zaslania emailovej správy na e-mailovú adresu: info@juvea.sk. Odvolanie súhlasu tiež nemá vplyv na spracovanie osobných údajov, ktoré spracovávame na inom právnom základe, než je súhlas a to najmä ak je spracovanie nevyhnutné na splnenie zmluvy, právnej povinnosti alebo z iných dôvodov uvedených v platných právnych predpisoch.

13. Práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

Vo vzťahu k osobným údajom má klient najmä nasledujúce práva:

a) Právo na informácie
b) Právo na prístup k osobným údajom
c) Právo nepresné osobné údaje opraviť alebo doplniť;
d) právo na vymazanie osobných údajov (právo byť „zabudnutý“) v určitých prípadoch;
e) Právo na obmedzenie spracovania
f) Právo na oznámenie opravy, výmazu alebo obmedzenia spracovania
g) právo požadovať prenesenie údajov;
h) Právo vzniesť námietku alebo sťažnosť proti spracovaniu v určitých prípadoch - Pokiaľ by sa klientovi prestalo páčiť, že od správcu dostane nejaké obchodné oznámenie či inú informáciu o novinkách produktov správcu, má klient možnosť vzniesť námietku proti ďalšiemu spracovávaniu osobných údajov za účelom priameho marketingu. Pokiaľ tak urobí, na tento účel už nebudú jeho údaje spracovávané a ďalšie obchodné oznámenia a newslettery nebudu zasielané.

Bližšie informácie o tomto práve obsahuje najmä článok 21 GDPR.

i) Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať;
j) Právo byť informovaný o porušení bezpečnosti osobných údajov v určitých prípadoch;
k) Ďalšie práva stanovené v zákone o ochrane osobných údajov av GDPR po nadobudnutí jeho účinnosti.

14. Kontaktovanie správcu

V prípade akýchkoľvek otázok na ochranu osobných údajov či odvolanie súhlasu s ďalším spracovaním osobných údajov je potrebné kontaktovať správcu prostredníctvom e-mailu: info@juvea.sk.

V tejto súvislosti správca upozorňuje, že môže požadovať, aby bola vhodným spôsobom preukázaná totožnosť klienta pre overenie jeho identity a to z dôvodu preventívneho bezpečnostného opatrenia zamedzenia prístupu neoprávnených osôb k osobným údajom.

Pre účely zvyšovania kvality služieb a uchovávania záznamov o plnení povinností správcu vyplývajúcich zo zákona je komunikácia medzi klientom a správcom monitorovaná.