Ako merať krvný tlak?

Ako merať krvný tlak?

 1. Posaďte sa na stoličku
 2. Chodidlá majte na podlahe
 3. Neprekrižujte nohy
 4. Seďte rovno, chrbát majte podoprený a vzpriamený
 5. Nasaďte si manžetu na ľavé rameno
 6. Ruku majte podoprenú o stôl alebo operadlo stoličky
 7. Počas merania sa nehýbte, nerozprávajte

Ako umiestniť manžetu?

 1. Manžeta musí byť v úrovni srdca
 2. Spodný okraj manžety by mal byť a 1 až 2 cm nad lakťom
 3. Z ramena odstráňte všetok odev
 4. Manžeta by nemala byť voľná, ani veľmi silno utiahnutá
 5. Vzduchová hadička má smerovať k dlani

Obsluha tlakomeru

Pri meraní tlakomerom M7 Intelli IT použite režim Hosť:

 1. Stlačte a podržte stlačené tlačidlo [START/STOP] dlhšie než 3 sekundy. Zobrazenie symbolu ID používateľa a dátum/čas zmizne.
 2. Keď sa vypne zobrazenie dátumu a času, uvoľnite tlačidlo [START/STOP].
 3. Ramenná manžeta sa začne automaticky nafukovať.

V režime Hosť sa namerané údaje neukladajú, preto je potrebné ich zapísať do Záznamu o meraní tlaku, ktorý ste od nás dostali vytlačený.

Návod na obsluhu tlakomeru (stiahnuť)

Pred meraním

 • 30 minút pred meraním sa nekúpte, nepite alkoholické a kofeínové nápoje, nejedzte, nefajčite a fyzicky sa nenamáhajte
 • pred meraním si aspoň 5 minút odpočiňte
 • stres zvyšuje krvný tlak. Vyhýbajte sa meraniu v stresových obdobiach
 • meranie by sa malo uskutočniť na pokojnom mieste
 • z ramena zložte tesné oblečenie